Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania systemu kontroli
zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
31.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzania Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum
Usług Wspólnych w Bojanowie
31.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 4/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu
kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania
inwentaryzacji
31.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania składnicy akt
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu
kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania
inwentaryzacji
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Centrum Usług
Wspólnych w Bojanowie
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek na cele
mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2a/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie ustalenia regulaminu ramowych procedur udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników
Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego jednostki
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
14.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się